NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
12615777
Văn bản của ngành
 • * Thông tin pháp luật 17
  • Hướng dẫn thực hiện một số điều về đào tạo, bồi dưỡng công chức.
  • TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2011

    

   THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 17

    

   Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức như sau;

   I. Về thực hiện chế độ đào tạo bồi dưỡng và biên soạn, thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng.

   Thông tư quy định những chương trình, khóa bồi dưỡng, tập huấn được tính vào việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu 1 (một) tuần/1 (một) năm; thời gian tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng được cộng dồn để tính thời gian thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu một tuần trong một năm; trong một năm, những công chức tham gia khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch và được cấp chứng chỉ thì được xác nhận là đã thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu, trong trường hợp khóa bồi dưỡng tổ chức kéo dài sang năm sau thì được tính vào việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu của năm mà khóa bồi dưỡng bắt đầu.

               Thông tư quy định rõ cơ quan có thẩm quyền biên soạn tài liệu và quy trình thẩm định chương trình tài liệu.

               II. Về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và quản lý chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng.

   Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức thuộc phạm vi quản lý; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chưa đủ điều kiện tổ chức thực hiện có hiệu quả các khóa đào tạo, bồi dưỡng được giao thì có thể ký hợp đồng với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện Hành chính), các Học viện khu vực hoặc các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, các công ty tư vấn – đào tạo có năng lực và uy tín để tổ chức thực hiện.

               Sau khóa đào tạo cơ sở đào tạo, bồi dưỡng sẽ in, cấp chứng chỉ và chứng chỉ này được cấp một lần khi khóa học kết thúc. Trường hợp bị mấ,t hư hỏng, người được cấp chứng chỉ có đơn đề nghị thì được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp Giấy chứng nhận.

    Thông tư quy định rõ điều kiện được cấp chứng chỉ, giá trị sử dụng chứng chỉ và xử lý vi phạm trong việc cấp phát chứng chỉ.

               III. Về tổ chức bồi dưỡng công chức ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước.

    Thông tư quy định điều kiện để được đi công tác ở nước ngoài là đối với các khóa bồi dưỡng có thời gian dưới 2 (hai) tháng, công chức phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 1 (một) năm và đối với các khóa bồi dưỡng có thời gian từ 2 (hai) tháng trở lên, công chức phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 5 (năm) năm tính từ khi khóa bồi dưỡng bắt đầu, công chức không trong thời gian xem xét, thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm trước đó, chuyên môn, nghiệp vụ của công chức được cử đi bồi dưỡng phải phù hợp với nội dung của khóa bồi dưỡng và phải có sức khỏe.

               Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình chi tiết, ký hợp đồng với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài và phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng công chức ở nước ngoài. Ngoài ra, Thông tư quy định trách nhiệm, nhiệm vụ và các biện pháp xử lý vi phạm đối với trưởng đoàn, của công chức được cử đi công tác rất rõ ràng và cụ thể.

   IV.Về đào tạo sau đại học đối với công chức và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng.

   Điều kiện để công chức được cử đi đào tạo sau đại học là: có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo; có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo; có ít nhất 03 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, các điều kiện này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

   + Công chức được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước và nhân danh Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế;

   + Công chức đi học tự chi trả các khoản kinh phí học tập và học ngoài giờ hành chính.

   Đối với điều kiện không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo chỉ áp dụng đối với các trường hợp công chức được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu.

   Công chức có thể được cử đi đào tạo sau đại học sau 3 (ba) năm công tác nếu đáp ứng được các yêu cầu sau: chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo; có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo. Hoặc công chức thỏa các điều kiện sau: Tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước; tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Hoặc 2 (hai) năm liền đạt danh hiệu từ Chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên

               Thông tư quy định chi tiết các trường hợp phải đền bù chí phí đào tạo bồi dưỡng,  cách tính chi phí đền bù, các điều kiện được giảm chi phí đền bù, thời hạn trả và thu hồi chi phí đền bù.

   Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 03 năm 2011.

   *     Bãi bỏ các văn bản sau:

   1. Quyết định số 52/2004/QĐ-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

   2. Quyết định số 13/2006/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy định các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức;

   3. Quyết định số 05/2007/QĐ-BNV ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

   4. Quyết định số 104/2005/QĐ-BNV ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước; Quyết định số 04/2006/QĐ-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước;

   5. Quyết định số 170/2007/QĐ-BNV ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước;

   6. Bãi bỏ Mục III Thông tư số 130/2005/TT-BNV ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức.

   (Nhấn vào đây để xem chi tiết)

    

   PHÒNG PHÁP CHẾ

Văn bản của ngành
Trang [1]  2