NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
13019007
Văn bản của ngành
 • * Về Nhắc nhở thực hiện Quy định đánh giá xếp loại HS Tiểu học theo Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT.
  • Về Nhắc nhở thực hiện Quy định đánh giá xếp loại HS Tiểu học theo Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT.
  •       UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           

   Số :   1838    /GDĐT – TH                               TP . Hồ Chí Minh , ngày  12   tháng   8    năm  2010

   Về Nhắc nhở thực hiện Quy định đánh giá xếp loại HS Tiểu học theo Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT.
   Kính gởi : - Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận, Huyện.
   - Hiệu trưởng Trường Phổ thông nhiều cấp học.

               Chuẩn bị vào năm học 2010 – 2011, nhằm đảm bảo việc đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học đúng với mục đích, nguyên tắc theo Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT ;
               Sở đề nghị Trường Tiểu học thực hiện các việc sau :
   -         Trường Tiểu học tổ chức họp Tổ khối chuyên môn để giáo viên quán triệt nội dung Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT và thực hiện xuyên suốt trong quá trình soạn bài, lên lớp giảng dạy.
   -         Trong giờ lên lớp, giáo viên kiểm tra đánh giá học tập của học sinh cần lưu ý :
   1.      Giáo viên khuyến khích học sinh học tập chuyên cần, phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo, khả năng tự học của học sinh.
   Giáo viên cần lắng nghe ý kiến trẻ, nhận xét một cách nhẹ nhàng và khen ngợi đúng mực. Những chỗ còn hạn chế chỉ nhắc nhở để trẻ thực hiện lại. Tránh lời lẽ gay gắt, phê phán, trách phạt nặng nề làm cho trẻ sợ hãi và thương tổn.
   2.      Giáo viên cần lưu ý đến quá trình tiến bộ của học sinh, đặc biệt học sinh mới vào lớp 1, nhiều trẻ chưa qua mầm non còn nhiều bở ngở vụng về, giáo viên phải chú ý sự tiếp thu và cố gắng thực hành khi đọc, viết để giúp đỡ, động viên và khen ngợi nỗ lực của trẻ. Đối với trẻ đã qua lớp mầm non, làm quen với chữ viết thì yêu cầu trẻ lập lại chính xác và khen ngợi đúng với khả năng. Tránh cho điểm thấp mà không có lời nhận xét cụ thể để gia đình hiểu và kết hợp rèn luyện cho học sinh tiến bộ.
   3.      Đối với khối lớp 1, Phòng GD&ĐT cần lưu ý nhắc nhở các Trường Tiểu học chỉ đạo chặt chẽ cho giáo viên lớp 1 đón trẻ vào lớp học một cách thật vui tươi, nhẹ nhàng. Giáo viên hướng dẫn sắp xếp thật cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ để trẻ làm quen dần.
   Giáo viên tránh các lời dọa nạt, quát mắng học sinh ra lệnh cộc lốc, khô khan làm trẻ sợ hãi. Tuyết đối không dùng thước gỏ lên bảng, lên bàn học gây âm thanh chấn động tinh thần trẻ. Tuyệt đối không xúc phạm thân thể trẻ dưới mọi hình thức.

               Sở đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai đầy đủ công văn này đến tất cả trường Tiểu học và giáo viên (kể cả các Trường ngoài công lập, Trường phổ thông nhiều cấp học) và tổ chức kiểm tra thực hiện thật nghiêm túc.

    
                                                                                TL GIÁM ĐỐC
                                                                TRƯỞNG PHÒNG GD TIỂU HỌC

   Nơi nhận

   -          Như trên.
   -          Phó Giám đốc (để báo cáo)                                                             (đã ký và đóng dấu)

   -          Thanh tra Sở (để phối hợp)                                                      

   -          Lưu (VP,TiH)
                                                                       Lê Ngọc Điệp
Văn bản của ngành
Trang [1]  2