NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
13019024
Văn bản của ngành
 • * Về lập danh sách học sinh có đánh mã số năm học 2010-2011.
  •          ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             ------------------------------

                          ---------------

        Số: 2079/GDĐT-TTTT                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2010

   Về  lập  danh  sách  học  sinh  có
   đánh mã số năm học 2010-2011.

                     

     Kính gửi:

   -   Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận/Huyện;

   -   Hiệu trưởng các Trường THPT (CL, CL TCTC, DL, TT);

   -   Giám đốc các Trung tâm GDTX;

   -   Hiệu trưởng các trường Bổ túc Văn hóa.

    -   Thực hiện kế hoạch năm học 2010-2011;

   -   Nhằm tăng cường công tác ứng dụng Công nghệ Thông tin trong quản lý và điều hành;

   Để phục vụ công tác phổ cập giáo dục và hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu học sinh toàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện việc lập danh sách học sinh có đánh mã số theo kế hoạch cụ thể sau:

    

   I. Nguyên tắc lập danh sách học sinh có đánh mã số:

          Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục sẽ gửi lại các đơn vị danh sách học sinh năm học 2009-2010 đã qua xử lý những sai sót. Các đơn vị cập nhật, bổ sung vào danh sách này thành danh sách học sinh năm học 2010-2011.

    

   1. Các trường THPT sẽ nhận tập tin danh sách học sinh 2009-2010 qua E_mail @moet.edu.vn.

   Các trường gặp sự cố kỹ thuật (chưa sử dụng hệ thống E_mail này hoặc quên mật khẩu) hoặc có nhu cầu nhận tập tin qua E_mail @hcm.edu.vn, có thể liên hệ Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục để được giải quyết.

    

   2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận/Huyện sẽ nhận đĩa CD danh sách học sinh các trường trong Quận/Huyện.

   Các phòng GDĐT cử cán bộ thông tin mang theo giấy giới thiệu đến Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục nhận đĩa.

    

   3. Các đơn vị mới thành lập tải biểu mẫu Danh sách học sinh về theo địa chỉ: www.hcm.edu.vn/thongbao/lapdshs.zip để thực hiện.

    

   II. Tiến độ công tác:

   Tập tin Danh sách học sinh có đánh mã số đã hoàn chỉnh gửi về Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục theo kế hoạch sau:

    

   1/ Các trường THPT, TT GDTX: gửi bằng E_mail hoặc gửi trực tiếp cho Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục từ ngày 20/9/2010 đến ngày 24/9/2010.

    

   2/ Phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận/Huyện: gửi bằng đĩa CD trực tiếp cho Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục từ ngày 4/10/2010 đến ngày 08/10/2010.

    

   Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề cần trao đổi, đề nghị các đơn vị liên hệ với Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục theo địa chỉ:

   Địa chỉ email: phongcntt.sotphochiminh@moet.edu.vn

    tttt_ctgd@hcm.edu.vn

    Hoặc số điện thọai: 3.829.1875

   để được hướng dẫn thực hiện.

    

                                                                                           GIÁM ĐỐC

   Nơi nhận:                                                                                            (Đã ký)

   - Như trên.                                                                                  

   - Ban Giám đốc.

   - TTTT, Các phòng chuyên môn”
   để thực hiện”.

   - Lưu VP.

                                                                                      Huỳnh Công Minh

    

Văn bản của ngành
Trang [1]  2